Strategie Rynkowe Tfi

Ti piace? Condividila con le tue amiche:

strategie rynkowe

Inwestycja w badania nad zmieniającymi się potrzebami klientów Inwestycja w nowy zakład produkcyjny i potrzebne know-how Podsumowując: aby stworzyć skuteczny plan rynkowy, należy zacząć od kilku ściśle określonych celów, wspieranych przez skuteczne strategie, które z kolei będą realizowane poprzez szereg taktyk.

- oddziaływanie na potencjalnych nabywców, tych którzy jeszcze nie kupują danych produktów. Podstawowe narzędzia wykorzystywane przez firmy stosujące strategie penetracji to np.: - bezpłatne próbki towarów - wzrost produktów sprzedaży danego produktu.

- elastyczne ( można je zmienić w krótkim czasie np.: ceny) - nieelastyczne ( ich zmiana wymaga dłuższego czasu ) Należy w związku z tym mieć na uwadze zjawiska komplementarności i substytucji między poszczególnymi elementami. Kombinacja elementów marketingu określonych w powyższych koncepcjach pozwala zaoferować potencjalnym nabywcom zespół poszukiwanych przez nich korzyści. Jest to więc etap przeniesienia określonych potrzeb i preferencji nabywców na działania marketingowe. Istotne znaczenie ma problem optymalizacji struktury kompozycji marketingowej czyli :

Wprowadza liczne ulepszenia w produktach i systemach dystrybucji. Dąży do obniżenia kosztów produkcji, jednocześnie zwiększając wydatki na reklamę i promocję sprzedaży.

Oprócz celów ekonomicznych przyjmuje się również cele psychograficzne, zmierzające do kształtowania postaw, zachowań potencjalnych strategie rynkowe nabywców. Są one formułowane jako: - podnoszenie poziomu poinformowania nabywców o działalności firmy i jej produktach,

Zrozumienie tych pojęć i rządzących nimi zasad da szansę na skuteczne wdrożenie planu marketingowego. Polecam zapoznanie się z poprzednimi artykułami w tym temacie. Dlaczego każda firma potrzebuje strategii marketingowej?

To Minie

Ostatnia fazę w procesie formułowania strategii stanowi podział i uruchomienie środków, które to działania pozwalają przejść z etapu planowania i tworzenia koncepcji do ich realizacji w praktyce. Z marketingowego punktu widzenia istotnym czynnikiem określającym wybór strategii rozwoju przedsiębiorstwa jest jego pozycja rynkowa. Istotne znaczenie ma również proces wdrażania, która wymaga posiadania przez firmę umiejętności w zakresie alokacji, tj. przypisywania zasobów określonym zadaniom, monitorowania wyników działań marketingowych oraz organizacji i współdziałania. Obszar działania jest określony w dwóch wymiarach:

Z reguły przyjmuje się kilka celów, przy czym jeden z nich pełni rolę celu podstawowego, głównego, pozostałe zaś wspierają jego realizację. Cele, które firma przyjmuje jako podstawowe wyznaczniki swojej działalności, powinny być przede wszystkim realne, a więc możliwe do osiągnięcia w danych warunkach. Powinny być także wymierne, aby możliwe było określenie stopnia ich realizacji oraz wiadomości finansowe stosunkowo elastyczne, co pozwoli na ich modyfikację w przypadku zasadniczej zmiany warunków działania. Kolejna faza strategii marketingowej obejmuje wybór rynku docelowego, a więc grupy odbiorców, do których będzie kierowana oferta. Procedurą umożliwiającą dokonanie tego wyboru jest segmentacja rynku. Kombinacja ta jest pochodną w stosunku do zadań rynkowych przedsiębiorstwa.

Firma chce maksymalizować zysk w krótkim lub średnim okresie czasu, gdyż albo jej sytuacja rynkowa jest niepewna, albo atrakcyjność rynku nie zachęca do inwestowania. Strategia w tej sytuacji realizowana jest poprzez pogłębienie segmentacji. C - Strategia eksploatacji pozycji rynkowej i wycofania się to dążenie do minimalizacji ryzyka i maksymalizacji zysku w bardzo krótkim okresie. Strategię tę wybiera się wówczas, gdy nie ma perspektywy uzyskania w dłuższym okresie znaczących zysków ze sprzedaży oferowanych produktów. Firma stopniowo ogranicza zasięg działania i portfel oferowanych produktów.

Szukasz Odpowiedzi? Zacznij Tu

Często marketingowcy i agencje myślą raczej w kategoriach taktyki, a nie strategii. Posłużę się tutaj małym przykładem firmy produkcyjnej i jej 5 letnim planem strategicznym: Podwoić sprzedaż w ciągu najbliższych 5 lat Wprowadzanie 3 nowych produktów rocznie Rozszerzenie sieci dystrybucji Rozszerzenie sprzedaży na rynki międzynarodowe Uczestniczyć w targach celem nawiązania kontaktów z nowymi dostawcami

Jest ona czteroczynnikowa, nazywana 4P: - produkt – koncentruje decyzje na działaniach zmierzających do przygotowania właściwego dobra, które zaspokaja określoną potrzebą konkretnej grupy odbiorców. Obejmuje ona również asortyment, opakowanie i markę. - cena – opiera się na założeniu, że nie koszty, a popyt jest punktem wyjścia przy jej ustalaniu.

zaplanowanie działań promocyjnych i usług dodatkowych. Rodzaje strategii marketingowych

Rozwoju rynku – oznacza ona, że rozwój firmy następuje w rezultacie oferowania tego samego produktu na innych geograficznie rynkach lub w innych segmentach rynku. Poszukiwanie nowych rynków zbytu dla dotychczasowego produktu może dokonywać się poprzez: - ekspansje geograficzną ( przestrzenną ), tj. wejście na inne terytorialne rynki

Strategia Marketingowa A Macierz Ansoffa

Podstawą działania jest specjalizacja. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Nie masz jeszcze konta? treść erroraPrzypomnij Podstawowa przesłanka wyboru i formułowania strategii marketingowej są wyniki wszechstronnej analizy przedsiębiorstwa w konkretnym otoczeniu gospodarczym i społecznym.

Odmawiają przyjęcia towarów od dostawców zaopatrujących konkurentów. Wywierają naciski na pośredników, by nie współpracowali z zagrażającymi im uczestnikami rynku. Często w sposób skokowy zwiększają https://dowmarkets.com/pl/ wydatki na działania promocyjne. Strategia podejmującego wyzwanie to dążenie do osłabienia mocnych stron konkurentów, a zwłaszcza lidera rynkowego. Firma stosuje najczęściej politykę niższych cen.

Do kombinacji 4P sprzedawcy w późniejszym czasie opracowano koncepcje 4C nabywcy tzn.: - potrzeby i pragnienia klienta

Zmiany te warunkują zwiększenie popytu u dodatkowych nabywców na dane produkty, a tym samym zapewniają wzrost sprzedaży. Strategii ta jest strategie rynkowe ściśle powiązana z analizą cyklu życia produktu i może przybierać postać : - utrzymania udziału na rynku, - zbierania korzyści z rynku,

  • sformułowanie głównych aspektów działalności gospodarczej, którymi dane przedsiębiorstwo chce się zainteresować,
  • Globalna strategia przedsiębiorstwa
  • określenie sposobów gromadzenia zasobów i ich alokacji pomiędzy różnymi działalnościami,

W centrum strategii marketingowych zawsze stoi klient, jako że wszystkie wymienione cele są związane z postępowaniem nabywców dóbr i usług oferowanych przez firmę. Wyznaczenie strategii marketingowej obejmuje: zbadanie popytu rynkowego, segmentację rynku i wybór rynku docelowego, uwzględnienie działań bezpośrednich konkurentów, wybór oferowanych na rynku produktów, poziom i strukturę ich cen, wybór wykorzystywanych kanałów dystrybucji,

producent past do zębów wprowadza szczoteczki do zębów. C - Strategia rozwoju rynku to poszerzanie rynku poprzez zastosowanie nowych środków promocji i dystrybucji, kalendarz ekonomiczny dotarcie do nowych klientów z dotychczas oferowanym produktem. D - Strategia dywersyfikacji polega na wchodzeniu z nowym dobrem na nowe rynki.

- maksymalizacji efektu zastosowania kompozycji przy danych nakładach, lub - minimalizacji kosztów uzyskania pożądanej wielkości celu działań marketingowych ( zysk, udział w rynku itp.)

- możliwości rozszerzenia dotychczas produkowanego asortymentu. Zagrożenia tkwią min. - prawdopodobieństwo wejścia na rynek nowej konkurencji, - zwiększenie sprzedaży substytutów, - zmiana potrzeb i upodobań konsumentów, Wykorzystując do oceny otoczenia i zasobów znane metody analizy strategicznej, możemy dokonać wyboru jednej z tak zwanych czystych strategii: Strategia agresywna: nastawiona jest na wykorzystanie szans rynkowych oraz posiadanych przez przedsiębiorstwo atutów.

strategie rynkowe

- rynków ( krąg rzeczywistych i potencjalnych nabywców danego produktu) Uwzględniając istniejące relacje wyróżnia się następujące typy strategii: Penetracji rynku – daje szansę rozwoju przez wykorzystanie w pełni możliwości istniejących rynków zbytu oraz dotychczasowych produktów.

Co Oferuję I Jak To Realizuję

Typowe metody realizacji to nowe kanały dystrybucji, różnicowanie cen, przekonywanie potencjalnych nabywców poprzez system promocji o celowości kupienia danego dobra itp. Większość działa w tej strategii nastawiona jest na pozyskiwanie nowych nabywców. Strategia ta jest preferowana przez firmy, których silna strona jest technologia i produkt, a szansą rozwoju jest produkcja masowa. Rozszerzając zakres przestrzenny działań, firma może stosować: - ekspansje koncentryczną –oznacza wejście z tym samym produktem na rynki bezpośrednio sąsiadujące z dotychczasowym obszarem działania przedsiębiorstwa,

- wyjścia z rynku. potrzeby technologia dotychczasowa nowa dotychczasowe nowa wersja wzornicza, estetyka, funkcjonalność, cykl życia przedłużony wyższa lub/ i pln niższe koszty wytwarzania, cykl życia odnowiony poszerzone większa użyteczność, cykl życia odnowiony większa użyteczność, wyższa jakość lub/ i niższe koszty

Pozwala umocnić pozycję rynkową przedsiębiorstwa. Strategia konserwatywna: oznacza unikanie i zmniejszanie przez firmę zagrozen w otoczeniu rynkowym. Ukierunkowana jest na wykorzystanie atutów firmy w zakresie tworzenia nowych produktów, poszukiwania nowych rynków, pogłębienia segmentacji rynku. Strategia defensywna: nastawiona jest na przetrwanie przedsiębiorstwa. Następuje stopniowe wycofywanie się z rynku, zmniejszenie zdolności produkcyjnych, szukanie szans na innych rynkach produktowych.

Ti piace? Condividila con le tue amiche:

Nessun commento ancora

Lascia un commento